Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag.

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag

Prof. Hj. Aisyah, Ph.D

Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah

Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag.

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA